Druki AKCYDENSOWE (akcydensy) dla firm, biur i urzędów

OBRÓT TOWAROWY (faktura VAT, faktura korygująca, rachunek, dowód sprzedaży, nota korygująca, zestawienie sprzedaży, upoważnienie do wystawiania faktur VAT, zestawienie VAT, korekty, ewidencja sprzedaży, ewidencja zakupów VAT, ewidencja przychodów)
GOSPODARKA MATERIAŁOWO-MAGAZYNOWA (kartoteka magazynowa, WZ, PZ, zamówienie, RW, MP, MW, dowód wydania, dowód dostawy, list przewozowy, środki trwałe, zestawienia, karta kontowo-materiałowa, dziennik materiałowy, ewidencja wyposażenia, arkusz spisu z natury, inwentaryzacja, LT, PT)
PRZELEWY (zwykłe, ZUS, podatki, także do wydruków komputerowych i inne druki przelewów)
KASA (KP, KW, kwitariusz przychodowy, raport kasowy, wezwanie do zapłaty, zestawienie wpłat i wypłat, wniosek o zaliczkę, PKZP)
BANK (polecenie przelewu, wpłata gotówkowa-zwykłe, ZUS, podatki)
KADRY (umowa o pracę, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, świadectwo pracy, lista obecności, delegacja, kwestionariusz osobowy, karta urlopowa, wniosek o urlop, karta obiegowa, ewidencja czasu pracy, zaświadczenie o zarobkach, karta czasu pracy, ewidencja czasu pracy, inne druki umów)
PŁACE (lista płac, wniosek o zaliczkę, karta wynagrodzeń, zaświadczenia)
BHP (protokół ustalenia okoliczności wypadku, książeczka zdrowiai inne druki BHP)
KSIĘGOWOŚĆ (PK-polecenie księgowania, wezwanie do uzgodnienia, nota księgowa, BNM, BZDO, książka przychodów i rozchodów, ewidencja VAT, zestawienie sprzedaży, dowód wewnętrzny, rejestr sprzedaży, ewidencja przychodów, amortyzacja środków trwałych, zestawienia, raporty)
BUDOWNICTWO (kosztorys budowlany, protokół odbioru robót, dziennik budowy, książka obiektu)
RÓŻNE ZWYKŁE (offset) i SAMOKOPIUJĄCE (wnioski, deklaracje, oświadczenia, upoważnienia, karta drogowa, ewidencja przebiegu pojazdu, zwrotne potwierdzenie odbioru, umowa komisu)
KSIĄŻKI I REJESTRY (kancelaria, dziennik korespondencyjny, książka kontroli sanitarnej, pocztowa książka nadawcza, książka meldunkowa)

0 Komentarze

Zostaw komentarz